Ohjeistus

Ilmoitusvelvollisena toimijana sinun pitää huolehtia työntekijöittesi kouluttamisesta rahanpesun ja terrorismin     rahoittamisen havaitsemiseksi ja sen estämiseksi. Yrityksen johdosta on nimettävä henkilö, joka vastaa rahanpesulain velvoitteiden noudattamisen sisäisestä valvonnasta yrityksessä. Ilmoitusvelvollisen sisäiset ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvistä menettelyistä voidaan laatia suoraan järjestelmään kohdasta Ylläpito > Sisäiset ohjeet

Sisäiset ohjeet tulevat näkymään järjestelmän etusivulla kaikille käyttäjille kohdassa Ilmoitusvelvollisen sisäiset ohjeet.
Ilmoitusvelvollisena toimijana sinun pitää tehdä omaan riskiarvioosi perustuvat toimintaohjeet rahanpesun riskien hallitsemiseksi ja lain velvoitteiden noudattamiseksi. Toimintaohjeeseen kirjataan käytännön työn kannalta olennaiset toimintamallit ja prosessit, joiden avulla pyritään ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista liiketoimien eri vaiheissa. Toimintaohjeen tulee pitää sisällään seuraavat kohdat:

 • asiakkaiden tuntemisen menettelyt
 • asiakasta koskevien tietojen hankkiminen
 • asiakkaan toiminnan jatkuva seuranta
 • miten asiakkaan epäilyttävät liiketoimet selvitetään
 • miten epäilyttävistä liiketoimista tehdään ilmoitus Rahanpesun selvittelykeskukseen

    Koulutus

Työntekijöille tulee antaa säännöllisesti koulutusta, jotta he tunnistaisivat mahdollisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen. Pidetyt koulutukset merkitään järjestelmään kohtaan Ylläpito > Koulutukset.

    Valvonta

Sisäisten ohjeiden ja henkilöstön koulutuksen lisäksi ilmoitusvelvollisen toimijan tulee nimetä henkilö, joka sen yrityksen johdossa vastaa rahanpesun estämissääntelyn noudattamisesta sekä henkilö, joka vastaa noudattamisen sisäisestä valvonnasta, mikäli tämä on perusteltua ilmoitusvelvollisen toiminnan luonteen ja koon perusteella.

Seuraavassa lueteltuina sisäisen valvontaan ja riskienhallintaan sisältyvät periaatteet:

 • Yrityksen johto vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskienhallinnasta ja menettelytapojen luomisesta.
 • Yrityksellä on selkeä käsitys siitä, keitä sen asiakkaat ovat ja kenelle se tarjoaa palveluitaan.
 • Yrityksessä on henkilöitä, joilla on riittävä asiantuntemus ja päätöksentekovaltuudet käsitellä yhtiön puolesta rahanpesuun ja muihin väärinkäytöksiin liittyviä asioita viivytyksettä.
 • Henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus aihealueeseen on kattavaa ja jatkuvaa.
 • Sisäinen ohjeistus soveltuu yrityksen omaan toimintaan ja tuotteisiin.
 • Työprosessit ovat selkeät.
 • Sisäinen raportointikynnys on mahdollisimman matala.
 • Sisäinen valvonta ulottuu myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisvelvoitteiden noudattamiseen ja menettelytapoihin.


Lisätietoa ilmoitusvelvollisen sisäisen ohjeistuksen laatimisesta, henkilöstön kouluttamisesta ja sisäisestä valvonnasta:
Aluehallintovirasto / Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen –ohje ilmoitusvelvollisille: Sisäinen valvonta
Finanssivalvonta: Sisäinen ohjeistus ja henkilöstön koulutus
Patentti- ja rekisterihallitus: Sisäinen valvonta ja Henkilöstön koulutus ja ohjeistusOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.